สอศ.อัพเกรดหลักสูตรช่างอากาศยานสู่มาตรฐานสากล

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อัพเกรดหลักสูตรช่างอากาศยานสู่มาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้สามารถทำงานกับสายการบินทั่วโลกได้ นายวณิชย์ อ่วมศรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

ได้แต่งตั้งคณะอำนวยการขับเคลื่อนฯ และคณะทำงาน อีก 3 คณะ  ได้แก่ 1.ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2.ด้านครุภัณฑ์ และ 3.ด้านการพัฒนาครูชางอากาศยาน นั้น ขณะนี้คณะกรรมการและคณะทำงานฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตร กำหนดครุภัณฑ์ที่จำเป็น และกำหนดแนวทางการพัฒนาครูช่างอากาศยาน ให้เป็นไปตามข้อตกลง ข้อกำหนด และมาตรฐานของ ICAO Doc. 7192  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาหลักสูตรช่างอากาศยาน เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการสอบใบอนุญาต (license) และสามารถทำงานกับสายการบินได้ทั่วโลก โดยมีการกำหนดให้ผู้ที่จะเข้าเรียนต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ และได้คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน สำหรับการเรียนการสอนจะใช้รูปแบบทวิภาคี ระยะเวลา 2 ปี และ1 ภาคฤดูร้อนในหนึ่งภาคเรียน รวม 3,200 ชั่วโมง แบ่งเป็นภาคทฤกษฎี 1,134 ชั่วโมงและภาคปฏิบัติ 2,066 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าหลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยานของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ที่มีชั่วโมงเรียน 2,676 ชั่วโมง เนื่องจากหลักสูตรของ สอศ.ได้สอดแทรกจำนวนชั่วโมงรายวิชาทักษะชีวิตเข้ามาผนวกด้วย รวมทั้งมีการวัดประเมินผลแต่ละวิชาที่ต้องผ่านเกณฑ์ 70 เปอร์เซ็นต์ และยังมีการจัดข้อสอบกลางเพื่อประเมินผู้จบการศึกษา ทั้งนี้หลักสูตรนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ” นายวณิชย์ กล่าว
ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้มีสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับการส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างอากาศยาน ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ CAO Doc. 7192  กพท. และ สคช.  6 แห่งคือ วิทยาลัยเทคนิค (วท.) ถลาง วท.ดอนเมือง วท.สมุทรปราการ วท.อุบลราชธานี วท.สัตหีบ และวิทยาลัยการอาชีพ (วก.) ขอนแก่น โดย วท.ถลางเป็นวิทยาลัยแห่งแรกที่นำร่องจัดการเรียนการสอนดังกล่าว และมีนักศึกษาจบการศึกษาในรุ่นแรกไปแล้ว จำนวน 22 คน ซึ่งทุกคนได้งานทำ 100 เปอร์เซ็นต์ และได้รับเงินเดือนแรกเริ่มสูงกว่าผู้ที่จบระดับปริญญาตรี เฉลี่ย 18,000 – 30,000 บาท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews